Termeni şi condiţii

Articolul 1 - SCOPUL

Termenii şi condiţiile generale de vânzare (în cele ce urmează TCGV) se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către Art Media One S.R.L., prin intermediul magazinului virtual http://www.boomin.ro către cumpărător şi pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părţi.

În acest TCGV, următorii termeni vor însemna:

  • Cumpărător: persoană, firma, companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă;
  • Vânzător: societate comercială Art Media One S.R.L., având sediul social în Iaşi, Sos Păcurari nr. 54, număr registrul comerţului J22/2695/2008, C.U.I. 24434015;
  • Bunuri şi Servicii: orice proiect la cheie, echipament, material şi/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă sau privitoare în alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
  • Contract: comanda confirmată de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.
  • Drepturi de proprietate intelectuală (în cele ce urmează DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
  • Specificaţii:toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în comandă.

Articolul 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul http://www.boomin.ro, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanţei:

  • Comanda (împreună cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare)
  • Specificaţiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
  • TCGV

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizata atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmata că având valoarea unui Contract.

Articolul 3 - VALABILITATE

Prezentul Contract intra în vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 - EXTINDEREA OBLIGAŢIILOR VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul îşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale şi tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă şi va livra Bunurile şi Serviciile care îndeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile Cumpărătorului.

Informaţiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ şi sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fiselor/site-urilor de prezentare ale Producătorilor. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerentă structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante conform informaţiilor primite de la Producători, pentru că produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat.

Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menţionate la rubrica contact. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 5 - CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

Articolul 6 - DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum şi însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea Art Media One S.R.L. şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Articolul 7 - CONFIDENŢIALITATE - PUBLICITATE

Toate planurile, documentele şi informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, incluzând fără a limita comanda, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

Articolul 8 - TERMENE PENALITĂŢI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite. În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vină să plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalităţi de 0,5% pe zi din suma datorată. În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare. Termenul de finalizare, dacă nu este modificat de Vânzător prin anunţarea Cumpărătorului, este de 30 de zile de la plasarea comenzii.

Articolul 9 - FACTURARE - PLĂTI

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Pentru componentele achiziţionate de la Art Media One S.R.L., ce alcătuiesc un sistem complet se poate opta pentru asamblarea contra cost. Pentru desigilarea produselor şi asamblarea acestora este necesară achitarea în prealabil a unui avans sau a întregii sume. În cazul utilizării de componente care nu sunt achiziţionate de la Art Media One S.R.L., nu ne asumăm responsabilitatea compatibilităţii. Testarea se face prin instalarea unei distribuţii Ubuntu Linux (software opensource şi gratuit).

Articolul 10 - RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Livrare


Vânzătorul se obliga să expedieze Bunurile şi Serviciile în sistem door-to-door către Cumpărător.

Transport - Ambalare


În afară de cazul în care este agreat de Vânzător şi Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile şi Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi Serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare. 
Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciile pe teritoriul României.

Servicii la faţa locului

Vânzătorul poate asigura, la solicitarea expresă a Cumpărătorului servicii constând în descărcarea, instalarea, pornirea şi acceptarea livrării. Aceste servicii vor fi negociate direct între Vânzător şi Cumpărător, în ceea ce priveşte preţul, condiţiile de plată şi condiţiile de furnizare a acestora.

Articolul 11 - ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificaţiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele şi Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuţie al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operaţiuni. De asemenea, Vânzătorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, ceea ce conferă Cumpărătorului (numai în condiţiile actului normativ menţionat) dreptul că în termen de 10 zile să denunţe unilateral Contractul, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală în scris (document semnat de Cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) preţul Contractului, condiţionat de returnarea Bunurilor şi Serviciilor. Vânzătorul are dreptul că atunci când consideră că acţiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenţie să solicite daune interese către Cumpărător, în condiţiile legislaţiei.

Articolul 12 - MĂRFURI EXCEDENTARE

Orice mărfuri livrate în exces faţă de cantitatea prevăzută în Comandă pot fi refuzate de către Cumpărător în termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

Articolul 13 - GARANŢII

Pe lângă orice alte garanţii prevăzute de legile aplicabile şi detaliate în Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau de un furnizor al Vânzătorului, acestea garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformităţi care poate afecta întreaga sau o parte a Bunurilor şi Serviciilor, cu excepţia uzurii normale, pentru a perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vânzare. Excepţie fac produsele consumabile, care nu beneficiază de garanţie.

Articolul 14 - TRANSFERUL PROPRIETĂŢII

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării platii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în comandă (înţelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare şi achitării eventualei contravalori a acestora. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conţinutul coletelor expediate decât dacă există în document încheiat de către Cumpărător şi reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 15 - RESPECTAREA LEGILOR ŞI STANDARDELOR

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările şi ordonanţele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor şi Serviciilor şi aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

Articolul 16 - RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul său oricare terţă parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea produselor.

Promoţiile sunt valabile în limita stocului disponibil.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care subcontractanţii şi/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaţiile contractuale.

Articolul 17 - PREŢ DERIZORIU

Vânzătorul face toate eforturile în a furniza informaţii corecte despre preţul şi caracteristicile produselor. E posibil ca unele preţuri să fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preţ derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.

Articolul 18 - ÎNCĂLCARE - TERMINARE

Dacă vânzătorul nu executa obligaţiile sale, inclusiv în perioada de garanţie, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acţiune va fi validat între Părţi în termen de 3 zile de la notificare. Cumpărătorul poate să anuleze o Comanda prin e-mail, înainte ca aceasta să fi fost livrata. În caz contrar, comandă va face obiectul returnării bunurilor, menţionat pe site-urile Vânzătorului.

Articolul 19 - FORŢĂ MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţă majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

Articolul 20 - LEGEA APLICABILĂ - JURISDICŢIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii născute din interpretarea şi executarea acestui contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanţele judecătoreşti competente de la sediu Vânzătorului. Articolul 20 - PREVEDERI DIVERSE Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt în conflict cu oricare cerinţă legal aplicabilă, numite prevederi nu vor fi aplicate şi Părţile de vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor iniţiale. Părţile în contract vor fi considerate contractanţi independenţi şi nici uneia din părţi nu i se acordă dreptul său autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seamă sau în dauna celeilalte. Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înţelegere scrisă semnată de ambele părţi.